Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng nhà A2

Theo yêu cầu của một số Bộ môn có sử dụng công cụ hỗ trợ giảng dạy, bộ phận Điều độ Ban QLGĐ điều chuyển các lớp sau đến phòng học mới kể từ tối ngày 01/03/2016 
(Chi tiết xem file đính kèm)