Bạn đang ở đây

Triển khai rút bớt khối lượng học tập dã đăng ký học trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên đại học chính quy khóa 55 (hệ 4,5 năm), 56, 57

Phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) đã ra Thông báo số 160 ngày 08/03/2018 về việc triển khai rút bớt khối lượng đã đăng ký học trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên đại học chính quy khóa 55 (hệ 4,5 năm), 56, 57. Chi tiết nội dung thông báo trong tệp đính kèm. Đề nghị thầy cô cố vấn học tập, sinh viên và các đơn vị liên quan xem và triển khai thực hiện./. Phòng ĐTĐH.

Tệp đính kèm: