Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính quy K55, 56, 57

Nội dung chi tiết Thông báo tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính quy K55, 56, 57 trong tệp đính kèm./.