Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính qui khóa 55,56,57,58,59 đợt học kỳ II năm học 2018-2019

Nhà trường ra Thông báo số 118/TB-ĐHGTVT ngày 25 tháng 1 năm 2019 về việc tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính quy khóa 55,56,57,58 và 59 đợt học kỳ II năm học 2018-2019. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
 

Tệp đính kèm: