Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức lớp học ngoại ngữ tăng cường học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học chính qui khóa 55,56,57,58 và 59

Nhà trường ra Thông báo số 117/TB-ĐHGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức lớp học ngoại ngữ tăng cường học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học chính qui khóa 55,56,57,58 và 59. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: