Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức học kỳ II năm học 2016-2017 cho các lớp đại học chính quy khóa 57

  Phòng ĐTĐH trân trọng gửi Thông báo tổ chức học kỳ II năm học 2016-2017 cho các lớp đại học chính quy khóa 57 tới các Khoa, bộ môn, và các lớp sinh viên trong toàn trường. Thông tin chi tiết trong tệp đính kèm.