Bạn đang ở đây

Thông báo lịch họp, phòng họp CVHT và các lớp đại học chính quy khóa 57 trở về trước

Căn cứ đăng ký lịch họp của CVHT và các lớp đại học chính quy, Phòng ĐTĐH thông báo lịch họp CVHT với các lớp đại học chính qui khóa 57 trở về trước trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 như trong file đính kèm.
Phòng ĐTĐH trân trọng thông báo tới các Khoa, Bộ môn trong toàn trường, CVHT và sinh viên các lớp đại học chính qui khóa 57 trở về trước biết để triển khai thực hiện./.