Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng nhà A8 ngày 27/01/2018.

Thông báo chuyển phòng nhà A8 ngày 27/01/2018.
Theo yêu cầu của phòng Công tác Chính trị và Sinh viên về việc lấy phòng ghi hình Tết của sinh viên, bộ phận Điều độ tạm thời điều chuyển phòng học tại nhà A8 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Tệp đính kèm: