Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng nhà A2 phục vụ Bảo vệ tốt nghiệp.

Thông báo chuyển phòng nhà A2 phục vụ Bảo vệ tốt nghiệp.
   Để lấy phòng phục vụ Bảo vệ tốt nghiệp và phục vụ sửa chữa tầng 3 nhà A2, bộ phận Điều độ tạm thời điều chuyển phòng học tại nhà A2 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Tệp đính kèm: