Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học nhà N3 ngày 12+13/01/2017

Thông báo chuyển phòng học nhà N3 ngày 12+13/01/2017.
   Để lấy phòng phục vụ bảo vệ tốt nghiệp, bộ phận Điều độ điều chuyển một số phòng học tại nhà N3 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.
 

Tệp đính kèm: