Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học nhà A7 ngày 02/12/2017.

Thông báo chuyển phòng học nhà A7 ngày 02/12/2017.
Theo yêu cầu của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng về việc lấy nhà A7 để phục vụ thi tuyển sinh Cao học, bộ phận Điều độ tạm thời điều chuyển phòng học tại nhà A7 ngày 02/12/2017 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.