Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học nhà A2 ngày (10+11)/12/2017

Thông báo chuyển phòng học nhà A2 ngày (10+11)/12/2017.
   Để lấy phòng phục vụ bảo vệ tốt nghiệp, bộ phận Điều độ điều chuyển một số phòng học tại nhà A2 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.
 

Tệp đính kèm: