Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học nhà A2 ngày 06/01/2017

Thông báo chuyển phòng học nhà A2 ngày 06/01/2017.
Để lấy phòng phục vụ bảo vệ tốt nghiệp, bộ phận Điều độ điều chuyển một số phòng học tại nhà A2 ngày 06/01/2017 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ