Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng 201N3 ngày 23/05/2017 phục vụ Bảo vệ tốt nghiệp.

Thông báo chuyển phòng 201N3 ngày 23/05/2017 phục vụ Bảo vệ tốt nghiệp.
   Để lấy phòng phục vụ bảo vệ tốt nghiệp, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học 201N3 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.