Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng 101N3 từ ngày 07/09/2017.

Thông báo chuyển phòng 101N3 từ ngày 07/09/2017.
   Theo yêu cầu của phòng Thiết bị quản trị về việc lấy phòng 101N3 để phục vụ việc lắp đặt trang thiết bị phòng học, từ ngày 07/09/2017 bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học 101N3 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ

Tệp đính kèm: