Bạn đang ở đây

TB thu tiền đặt cọc mượn sách thư viện k56,57,58

Thực hiện Thông báo số 436/TV-ĐHGTVT ngày 7/8/2017 của Trường ĐH GTVT về việc Thu tiền đặt cọc của sinh viên khi mượn sách Thư viện.
Đề nghị lớp trưởng các lớp, lập danh sách, thu tiền 100.000 đ/sinh viên Khóa 56; 200.000 đ/sinh viên Khóa 57 theo lớp nộp tại Phòng TCKT P103A1 từ ngày 16/08/2017 đến 31/8/2017.