Bạn đang ở đây

Phòng tự học cho Sinh viên

Phòng tự học cho Sinh viên từ 08/10 đến 10/11/2018
1) phòng 304 nhà A5
2) phòng 401 nhà A5
3) Phòng 401A nhà A3
Trân trọng thông báo
Điều độ