Bạn đang ở đây

(Lịch phát bằng - Hệ Vừa làm vừa học) Lớp Kỹ thuật xây dựng cầu đường - K48 tại Lai Châu

Sinh viên học lớp Kỹ thuật xây dựng Cầu đường K48 Lai Châu hệ Vừa làm vừa học đã tốt nghiệp theo quyết định số 336/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/03/2017
liên hệ với lớp trưởng (Đoàn Trọng Chuân) để đăng ký ngày đến nhận bằng tốt nghiệp với phòng ĐTĐH.