Bạn đang ở đây

Khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Bản cập nhật cho các lớp đại học chính quy khóa 58)

Kính gửi:     - Khoa Công trình, các bộ môn thuộc khoa Công trình;
                     - CVHT các lớp đại học chính quy khóa 58 thuộc khoa Công trình;
                     - Sinh viên ĐHCQ Khóa 58 ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT.
Phòng ĐTĐH đã đăng tải bản cập nhật chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông cho các lớp đại học chính quy khóa 58 trên trang thongtindaotao.utc.edu.vn (file đính kèm thông báo này) (có thay đổi so với chương trình đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông trong cuốn niên giám khi nhập học). Đề nghị thầy/cô CVHT các lớp khóa 58 thuộc khoa Công trình đôn đốc sinh viên lớp mình cập nhật chương trình đào tạo mới để triển khai đăng ký học cho học kỳ 2 năm học 2017-2018 và các học kỳ tiếp theo.
Phòng ĐTĐH đề nghị thầy/cô CVHT và sinh viên các lớp triển khai thực hiện theo thông báo này./.