Bạn đang ở đây

File mẫu đăng ký lịch họp CVHT với các lớp đại học chính qui khóa 57 trở về trước

Phòng ĐTĐH đã có Thông báo số 855/TB-ĐTĐH ngày 15 tháng 12 năm 2017 về việc tổ chức họp CVHT với các lớp đại học chính qui khóa 57 trở về trước. Nội dung chi tiết Thông báo và File mẫu đăng ký thông tin trong tệp đính kèm. Kính đề nghị thầy cô CVHT và các lớp sinh viên đại học chính qui khóa 57 trở về trước xem và triển khai thực hiện.