Bạn đang ở đây

Điều chỉnh thời gian đăng ký học các lớp ngoại ngữ tăng cường A1, A2 cho khóa 55, 56, 57 (đợt học 8), cho khóa 58 (đợt học 11) và thời đăng ký thi đánh giá trình độ ngoại ngữ A1, A2 (đợt học 9)

Ngày 23/01/2018, nhà trường đã phát hành Thông báo số 82/TB-ĐHGTVT về việc tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính qui khóa 55, 56, 57, 58 và Thông báo số 83/TB-ĐHGTVT về việc tổ chức lớp học ngoại ngữ tăng cường học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính qui khóa 55, 56, 57, 58.
Theo đó thời gian đăng ký học cũ như sau:

  • Thời gian đăng ký học các lớp học phần ngoại ngữ A1, A2 học kỳ II năm học 2017-2018 của khóa 55, 56, 57 (đợt học 8): Từ ngày 08/02/2018 đến ngày 12/02/2018.
  • Thời gian đăng ký học các lớp học phần ngoại ngữ A1, A2 học kỳ II năm học 2017-2018 của khóa 58 (đợt học 11): Từ ngày 15/03/2018 đến ngày 19/03/2018.
  • Thời gian đăng ký thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên chính qui khóa 55, 56, 57, 58 (đợt học 9): Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 26/02/2018.

 
Phòng ĐTĐH trân trọng thông báo thời gian đăng ký học mới như sau:

  • Thời gian đăng ký học các lớp học phần ngoại ngữ A1, A2 học kỳ II năm học 2017-2018 của khóa 55, 56, 57 (đợt học 8): Từ ngày 08/02/2018 đến ngày 11/02/2018.
  • Thời gian đăng ký học các lớp học phần ngoại ngữ A1, A2 học kỳ II năm học 2017-2018 của khóa 58 (đợt học 11):  Không thay đổi.
  • Thời gian đăng ký thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên chính qui khóa 55, 56, 57, 58 (đợt học 9): Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 26/02/2018.

Phòng ĐTĐH trân trọng thông báo để các thầy/cô CVHT và sinh viên đại học chính qui biết và triển khai thực hiện./.