Bạn đang ở đây

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 30/11/2017 - 16/12/2017).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 30/11/2017 - 16/12/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học lớp Kinh tế xây dựng Bằng 2 K21.1.

Phòng học lớp Kinh tế xây dựng Bằng 2 K21.1.
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học Bằng 2 - Liên thông (từ 23/10/2017 đến 03/03/2018)

Phòng học Bằng 2 - Liên thông (từ 23/10/2017 đến 03/03/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học hệ bằng 2 - Liên thông ( Học kỳ 1 năm học 2017-2018)

Phòng học hệ bằng 2 - Liên thông K20 + K20.1+K20.2 ( Học kỳ 1 năm học 2017-2018)

Thay đổi phòng thi môn Cơ lý thuyết.

Thay đổi phòng thi môn Cơ lý thuyết.
Do lịch thi của môn Cơ lý thuyết của 3 lớp liên thông K20.2 tại trường trùng với lịch thi Trung học phổ thông Quốc gia. Theo đề nghị của khoa Đại học Tại chức chuyển lịch thi môn Cơ lý thuyết sang 7h sáng ngày 01/07/2017. Do đó Điều độ thay đổi phòng thi của môn Cơ lý thuyết (Chi tiết phòng thi xem file đính kèm)
Trân trọng.
Điều độ

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 19/06/2017 đến 01/07/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 19/06/2017 đến 01/07/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học và thi lớp Liên thông Công nghệ thông tin K19

Phòng học và thi lớp Liên thông Công nghệ thông tin K19.
Căn cứ vào ý kiến của Khoa Đại học Tại chức, phòng Điều độ bố trí phòng học và thi môn "Chương trình dịch" của lớp Liên thông Công nghệ thông tin K19 (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 27/05/2017 đến 17/06/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 27/05/2017 đến 17/06/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 15/05/2017 đến 31/05/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 15/05/2017 đến 31/05/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Thông báo chuyển phòng học buổi tối nhà A5.

Thông báo chuyển phòng học buổi tối nhà A5.
   Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu Giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại nhà A5 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học buổi tối tầng 7 nhà A2

Thông báo chuyển phòng học buổi tối tầng 7 nhà A2.
Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý Giảng đường A2, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại tầng 7 nhà A2 từ ngày 08/05/2017 xuống phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 25/04/2017 đến 13/05/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 25/04/2017 đến 13/05/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi lại tuần từ 27/03 ->01/04/2017

Phòng thi lại tuần từ 27/03 ->01/04/2017 của các hệ Bằng 2 - Liên thông - Vừa làm vừa học

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/03/2017 đến 10/06/2017)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/03/2017 đến 10/06/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học buổi tối 305A5 (từ 06/02/2017 đến 29/04/2017)

Thông báo chuyển phòng học buổi tối 305A5 (từ 06/02/2017 đến 29/04/2017).
Theo yêu cầu của giảng viên và sinh viên lớp Cầu đường bộ B2.K20, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tối tại 305A5 từ ngày 06/03/2017 đến ngày 29/04/2017 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học buổi tối 401A5 (từ 27/02/2017 đến 03/06/2017)

Thông báo chuyển phòng học buổi tối 401A5 (từ 27/02/2017 đến 03/06/2017).
   Theo yêu cầu của giảng viên và sinh viên lớp Kinh tế Xây dựng B2.K20, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tối tại 401A5 từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/06/2017 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học lớp Liên thông Công nghệ thông tin K20.1 (từ 22/02/2017)

Thông báo chuyển phòng học lớp Liên thông Công nghệ thông tin K20.1 (từ 22/02/2017 đến 17/06/2017).
Chi tiết xem thông báo đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (ngày 21/02/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (ngày 21/02/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/02/2017 đến hết kỳ)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/02/2017 đến hết kỳ).
1. Lớp Kinh tế Xây dựng B2.K20 (sĩ số: 20) - Phòng học 401A5
2. Lớp Cầu Đường bộ B2.K20 (sĩ số: 40) - Phòng 305A5.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 08/02/2017 đến 18/02/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 08/02/2017 đến 18/02/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Các trang