Bạn đang ở đây

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 15/05/2017 đến 31/05/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 15/05/2017 đến 31/05/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Thông báo chuyển phòng học buổi tối nhà A5.

Thông báo chuyển phòng học buổi tối nhà A5.
   Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu Giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại nhà A5 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học buổi tối tầng 7 nhà A2

Thông báo chuyển phòng học buổi tối tầng 7 nhà A2.
Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý Giảng đường A2, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại tầng 7 nhà A2 từ ngày 08/05/2017 xuống phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 25/04/2017 đến 13/05/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 25/04/2017 đến 13/05/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi lại tuần từ 27/03 ->01/04/2017

Phòng thi lại tuần từ 27/03 ->01/04/2017 của các hệ Bằng 2 - Liên thông - Vừa làm vừa học

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/03/2017 đến 10/06/2017)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/03/2017 đến 10/06/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học buổi tối 305A5 (từ 06/02/2017 đến 29/04/2017)

Thông báo chuyển phòng học buổi tối 305A5 (từ 06/02/2017 đến 29/04/2017).
Theo yêu cầu của giảng viên và sinh viên lớp Cầu đường bộ B2.K20, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tối tại 305A5 từ ngày 06/03/2017 đến ngày 29/04/2017 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học buổi tối 401A5 (từ 27/02/2017 đến 03/06/2017)

Thông báo chuyển phòng học buổi tối 401A5 (từ 27/02/2017 đến 03/06/2017).
   Theo yêu cầu của giảng viên và sinh viên lớp Kinh tế Xây dựng B2.K20, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tối tại 401A5 từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/06/2017 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học lớp Liên thông Công nghệ thông tin K20.1 (từ 22/02/2017)

Thông báo chuyển phòng học lớp Liên thông Công nghệ thông tin K20.1 (từ 22/02/2017 đến 17/06/2017).
Chi tiết xem thông báo đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (ngày 21/02/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (ngày 21/02/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/02/2017 đến hết kỳ)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/02/2017 đến hết kỳ).
1. Lớp Kinh tế Xây dựng B2.K20 (sĩ số: 20) - Phòng học 401A5
2. Lớp Cầu Đường bộ B2.K20 (sĩ số: 40) - Phòng 305A5.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 08/02/2017 đến 18/02/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 08/02/2017 đến 18/02/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học Bằng 2 Lớp thứ 7 - Chủ nhật (Từ 21/01/2017 đến 13/05/2017).

Phòng học Bằng 2 Lớp thứ 7 - Chủ nhật (Từ 21/01/2017 đến 13/05/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 09/01/2017 đến 17/06/2017)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 09/01/2017 đến 17/06/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 09/01/2017 đến 19/01/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 09/01/2017 đến 19/01/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 19/12/2016 đến 07/01/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 19/12/2016 đến 07/01/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A2 tầng 6 (từ 05/12/2016)

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A2 tầng 6 (từ 05/12/2016).
   Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý Giảng đường A2, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại tại tầng 6 nhà A2 xuống phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Tổ Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 24/11/2016 đến 17/12/2016)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 24/11/2016 đến 17/12/2016)
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học hệ Liên thông K20.1 (Từ 26/09/2016 đến 04/01/2016)

Phòng học hệ Liên thông K20.1 (Từ 26/09/2016 đến 04/01/2016)
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Tổ Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 Lớp Thứ 7 - Chủ nhật (Từ 03/9/2016 đến hết kì)

Phòng học hệ Bằng 2 Lớp Thứ 7 - Chủ nhật (Từ 03/9/2016 đến hết kì)
Chi tiết xem file đính kèm
Trân trọng!
Tổ Điều độ

Các trang