Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học buổi tối 305A5 (từ 06/02/2017 đến 29/04/2017)

Thông báo chuyển phòng học buổi tối 305A5 (từ 06/02/2017 đến 29/04/2017).
Theo yêu cầu của giảng viên và sinh viên lớp Cầu đường bộ B2.K20, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tối tại 305A5 từ ngày 06/03/2017 đến ngày 29/04/2017 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học buổi tối 401A5 (từ 27/02/2017 đến 03/06/2017)

Thông báo chuyển phòng học buổi tối 401A5 (từ 27/02/2017 đến 03/06/2017).
   Theo yêu cầu của giảng viên và sinh viên lớp Kinh tế Xây dựng B2.K20, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tối tại 401A5 từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/06/2017 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học lớp Liên thông Công nghệ thông tin K20.1 (từ 22/02/2017)

Thông báo chuyển phòng học lớp Liên thông Công nghệ thông tin K20.1 (từ 22/02/2017 đến 17/06/2017).
Chi tiết xem thông báo đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (ngày 21/02/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (ngày 21/02/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/02/2017 đến hết kỳ)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/02/2017 đến hết kỳ).
1. Lớp Kinh tế Xây dựng B2.K20 (sĩ số: 20) - Phòng học 401A5
2. Lớp Cầu Đường bộ B2.K20 (sĩ số: 40) - Phòng 305A5.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 08/02/2017 đến 18/02/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 08/02/2017 đến 18/02/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học Bằng 2 Lớp thứ 7 - Chủ nhật (Từ 21/01/2017 đến 13/05/2017).

Phòng học Bằng 2 Lớp thứ 7 - Chủ nhật (Từ 21/01/2017 đến 13/05/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 09/01/2017 đến 17/06/2017)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 09/01/2017 đến 17/06/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 09/01/2017 đến 19/01/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 09/01/2017 đến 19/01/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 19/12/2016 đến 07/01/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 19/12/2016 đến 07/01/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A2 tầng 6 (từ 05/12/2016)

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A2 tầng 6 (từ 05/12/2016).
   Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý Giảng đường A2, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại tại tầng 6 nhà A2 xuống phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Tổ Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 24/11/2016 đến 17/12/2016)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 24/11/2016 đến 17/12/2016)
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học hệ Liên thông K20.1 (Từ 26/09/2016 đến 04/01/2016)

Phòng học hệ Liên thông K20.1 (Từ 26/09/2016 đến 04/01/2016)
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Tổ Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 Lớp Thứ 7 - Chủ nhật (Từ 03/9/2016 đến hết kì)

Phòng học hệ Bằng 2 Lớp Thứ 7 - Chủ nhật (Từ 03/9/2016 đến hết kì)
Chi tiết xem file đính kèm
Trân trọng!
Tổ Điều độ

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (Từ 15/08/2016 đến 01/12/2016)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (Từ 15/08/2016 đến 01/12/2016)
 

Thông báo chuyển phòng thi tại nhà A5 +A7 (từ 21/06/2016 đến 25/06/2016)

Thông báo chuyển phòng thi tại nhà A5 +A7 (từ 21/06/2016 đến 25/06/2016)
Tổ Điều độ điều chuyển một số phòng tại giảng đường A5, A7 sang phòng mới (chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi hệ Bằng 2 + Liên thông (từ 30/05/2016 - 27/06/2016)

Phòng thi hệ Bằng 2 + Liên thông (từ 30/05/2016 - 27/06/2016)

Phòng học T7+CN lớp B2 K19B (tuần từ 21/05->hết học kỳ)

Phòng học T7+CN lớp B2 K19B (tuần từ 21/05->hết học kỳ)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi bằng 2- liên thông ( tuần từ 16/05 đến 28/05/2016)

Phòng thi bằng 2- liên thông ( tuần từ 16/05 đến 28/05/2016)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Các trang