Bạn đang ở đây

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 18/01/2019 - 02/03/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 18/01/2019 - 02/03/2019).
Chi tiết xem tệp đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 13/02/2019-16/02/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 13/02/2019-16/02/2019).
Chi tiết xem tệp đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 22/01/2019 - 25/01/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 22/01/2019 - 25/01/2019).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học TỐI nhà A2 từ ngày 21/01/2019.

Thông báo chuyển phòng học TỐI nhà A2 từ ngày 21/01/2019.

Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học TỐI tại nhà A2 từ ngày 21/01/2019 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

 

Phòng học lớp Cầu đường bộ Bằng 2 K21.

Phòng học lớp Cầu đường bộ Bằng 2 K21.
Chi tiết xem file.
Trân trong.
 
Điều độ

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 14/11/2018 đến 15/12/2018)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 14/11/2018 đến 15/12/2018)
(Chi tiết xem tệp đính kèm)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 04/11/2018 đến 11/11/2018)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 04/11/2018 đến 11/11/2018)
(Chi tiết xem tệp đính kèm)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông K22

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông K22 bắt đầu từ 29/10/2018
(Chi tiết xem tệp đính kèm)

Phòng thi lại hệ bằng 2 - liên thông ( tuần từ 13/08 đến 16/08/2018)

Phòng thi lại hệ bằng 2 - liên thông  tuần từ 13/08/2018 đến 16/08/2018
(Chi tiết xem tệp đính kèm)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông học kỳ 1 năm học 2018-2019
(Chi tiết xem tệp đính kèm)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 25/06/2018 - 30/06/20182

Phòng thi hệ bằng 2 liên thông tuần từ 25/06 đến 30/06
(Chi tiết xem tệp đính kèm)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 11/06/2018 - 23/06/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 11/06/2018 - 23/06/2018).
Chi tiết xem thông báo đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 28/05/2018 - 02/06/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 28/05/2018 - 02/06/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 14/05/2018 - 26/05/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 14/05/2018 - 26/05/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Thông báo chuyển phòng học Thứ 7 + Chủ nhật nhà A2.

Thông báo chuyển phòng học Thứ 7 + Chủ nhật nhà A2.
   Để phục vụ phòng Thiết bị quản trị trong việc cải tạo sửa chữa phòng học nhà A2 từ ngày 14/05/2018, bộ phận Điều độ tạm thời điều chuyển phòng học THỨ 7 và Chủ nhật tại tầng 3 nhà A2 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.
 

Thông báo chuyển phòng học TỐI nhà A2 từ ngày 14/05/2018.

Thông báo chuyển phòng học TỐI nhà A2 từ ngày 14/05/2018.
   Để phục vụ phòng Thiết bị quản trị trong việc cải tạo sửa chữa phòng học nhà A2 từ ngày 14/05/2018, bộ phận Điều độ tạm thời điều chuyển phòng học TỐI tại tầng 3 nhà A2 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 26/04/2018 - 12/05/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 26/04/2018 - 12/05/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (ngày 31/03/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (ngày 31/03/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học Bằng 2 - Liên thông K21.1.

Phòng học Bằng 2 - Liên thông K21.1.
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 11/03/2018 - 25/03/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 11/03/2018 - 25/03/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Các trang