Bạn đang ở đây

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 26/04/2018 - 12/05/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 26/04/2018 - 12/05/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (ngày 31/03/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (ngày 31/03/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học Bằng 2 - Liên thông K21.1.

Phòng học Bằng 2 - Liên thông K21.1.
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 11/03/2018 - 25/03/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 11/03/2018 - 25/03/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 27/02/2018 - 08/03/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 27/02/2018 - 08/03/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 29/01/2018 - 09/02/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 29/01/2018 - 09/02/2018).
Chi tiết xem thông báo đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 08/01/2018 - 26/01/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 08/01/2018 - 26/01/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học Bằng 2 - Liên thông (học Thứ 7 + Chủ nhật).

Phòng học Bằng 2 - Liên thông (học Thứ 7 + Chủ nhật).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học Bằng 2 - Liên thông (từ 02/01/2018 - 19/05/2018).

Phòng học Bằng 2 - Liên thông (từ 02/01/2018 - 19/05/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 23/12/2017 - 06/01/2018).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 23/12/2017 - 06/01/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 18/12/2017 - 22/12/2017).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 18/12/2017 - 22/12/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng. 
Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A5 từ 18/12/2017.

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A5 từ 18/12/2017.
Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tối tại nhà A5 từ ngày 18/12/2017 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 30/11/2017 - 16/12/2017).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 30/11/2017 - 16/12/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học lớp Kinh tế xây dựng Bằng 2 K21.1.

Phòng học lớp Kinh tế xây dựng Bằng 2 K21.1.
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học Bằng 2 - Liên thông (từ 23/10/2017 đến 03/03/2018)

Phòng học Bằng 2 - Liên thông (từ 23/10/2017 đến 03/03/2018).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học hệ bằng 2 - Liên thông ( Học kỳ 1 năm học 2017-2018)

Phòng học hệ bằng 2 - Liên thông K20 + K20.1+K20.2 ( Học kỳ 1 năm học 2017-2018)

Thay đổi phòng thi môn Cơ lý thuyết.

Thay đổi phòng thi môn Cơ lý thuyết.
Do lịch thi của môn Cơ lý thuyết của 3 lớp liên thông K20.2 tại trường trùng với lịch thi Trung học phổ thông Quốc gia. Theo đề nghị của khoa Đại học Tại chức chuyển lịch thi môn Cơ lý thuyết sang 7h sáng ngày 01/07/2017. Do đó Điều độ thay đổi phòng thi của môn Cơ lý thuyết (Chi tiết phòng thi xem file đính kèm)
Trân trọng.
Điều độ

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 19/06/2017 đến 01/07/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 19/06/2017 đến 01/07/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học và thi lớp Liên thông Công nghệ thông tin K19

Phòng học và thi lớp Liên thông Công nghệ thông tin K19.
Căn cứ vào ý kiến của Khoa Đại học Tại chức, phòng Điều độ bố trí phòng học và thi môn "Chương trình dịch" của lớp Liên thông Công nghệ thông tin K19 (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 27/05/2017 đến 17/06/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 27/05/2017 đến 17/06/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Các trang