Bạn đang ở đây

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 08/02/2017 đến 18/02/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 08/02/2017 đến 18/02/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học Bằng 2 Lớp thứ 7 - Chủ nhật (Từ 21/01/2017 đến 13/05/2017).

Phòng học Bằng 2 Lớp thứ 7 - Chủ nhật (Từ 21/01/2017 đến 13/05/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 09/01/2017 đến 17/06/2017)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 09/01/2017 đến 17/06/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 09/01/2017 đến 19/01/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 09/01/2017 đến 19/01/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 19/12/2016 đến 07/01/2017)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 19/12/2016 đến 07/01/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 24/11/2016 đến 17/12/2016)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 24/11/2016 đến 17/12/2016)
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 Lớp Thứ 7 - Chủ nhật (Từ 03/9/2016 đến hết kì)

Phòng học hệ Bằng 2 Lớp Thứ 7 - Chủ nhật (Từ 03/9/2016 đến hết kì)
Chi tiết xem file đính kèm
Trân trọng!
Tổ Điều độ

Phòng học T7+CN lớp B2 K19B (tuần từ 21/05->hết học kỳ)

Phòng học T7+CN lớp B2 K19B (tuần từ 21/05->hết học kỳ)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi bằng 2- liên thông ( tuần từ 03/05 đến 14/05/2016)

Phòng thi bằng 2- liên thông ( tuần từ 03/05 đến 14/05/2016)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng học thứ 7 + CN lớp Bằng 2 K19B

Phòng học thứ 7 + CN lớp Bằng 2 K19B (tuần từ 07/05-15/05/2016)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi Bằng 2- liên thông (tuần từ 22/04 đến 28/04/2016)

Phòng thi Bằng 2- liên thông (tuần từ 22/04 đến 28/04/2016)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng học Bằng 2 KTXD K19B (Học Thứ 7 và chủ nhật)

Phòng học Bằng 2 KTXD K19B (Học Thứ 7 và chủ nhật)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng học Bằng 2 KTXD K19B (Học Thứ 7 và chủ nhật)

Phòng học Bằng 2 KTXD K19B học cả ngày và tối thứ 7,  cả ngày Chủ nhật.
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi Bằng 2+LT (từ 04/01/2016 đến 17/01/2016)

Phòng thi Bằng 2+LT (từ 04/01/2016 đến 17/01/2016)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng học hệ Bằng 2- Liên thông học kỳ 2 năm học 2015-2016

Phòng học hệ Bằng 2- Liên thông học kỳ 2 năm học 2015-2016
(Chi tiết xem file đính kèm)

Thông báo chuyển phòng học Bằng 2 - Liên thông (buổi tối) từ 23/11/2015

Thông báo chuyển phòng học Bằng 2 - Liên thông (buổi tối) từ 23/11/2015
Chi tiết xem file đính kèm.

Phòng thi hệ bằng 2 + Liên thông (từ 19/11/2015-04/12/2015)

Phòng thi hệ bằng 2 + Liên thông (từ 19/11/2015-04/12/2015)
Chi tiết xem file đính kèm